ปอเปี้ยะสด

Fresh spring rolls Phuket style

ไส้ปู (ชิ้นละ) 40
(蟹肉 I Crab meat)

ไส้หมู (ชิ้นละ) 20
(猪肉 I Pork)