หมี่สะปำ พรีเมี่ยม (สำหรับ 2-3 คน)

高级萨邦面条 大号 (二到三人用量)

Sapam Premuiem
(for 2-3 persons)
Stir fried Meesapam noodle with seafood.
(New Zealand Mussels, Crab Meat, Prawn, Squid)