หมี่สะปำ พรีเมี่ยม (สำหรับ 1 คน)

高级萨邦面条 小号 (一个人用量)

Mee Sapam Premuiem (for 1 person)

Stir fried Meesapam noodle with seafood.

(New Zealand Mussels, Crab Meat, Prawn, Squid)